BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Publicznego Przedszkola Nr 38 w Rzeszowie

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Publicznego Przedszkola nr 38 w Rzeszowie na adres: 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 28. Wzór wniosku znajduje się poniżej.

1. Podstawy prawne regulujące dostęp do informacji publicznej

1) art. 61 ustawy z 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
2) Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90).
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68).

2. Dokumenty, wnioski i informacje dotyczące pracy Publicznego Przedszkola Nr 38 w Rzeszowie:

1) ZARZĄDZENIE DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 38 W RZESZOWIE z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie regulaminu udostępniania informacji publicznej w Publicznym Przedszkolu Nr 38 w Rzeszowie
2) REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI NA TERENIE PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 38 W RZESZOWIE
3) WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 38 W RZESZOWIE
4) PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 38 W RZESZOWIE
5) PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 38 W RZESZOWIE
6) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
7) STATUT PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 38 W RZESZOWIE

 

  Przedszkole posiada elektroniczną skrzynkę podawczą pod adresem: http://ePUAP.gov.pl